Telerau ac Amodau ar gyfer Gwefan Cysylltu â Charedigrwydd

Diweddariad diwethaf: Mehefin 2020

Darllenwch y Telerau ac Amodau rhain yn ofalus os gwelwch yn dda cyn defnyddio’r wefan Cysylltu â Charedigrwydd cysylltuacharedigrwydd.cymru a’r cyfrifon partner Facebook (Cysylltu â Charedigrwydd Sir Gâr, Cysylltu â Charedigrwydd Sir Benfro & Cysylltu â Charedigrwydd Ceredigion) a Twitter: twitter.com/CysyltuConnect a weithredir gan dîm rhanbarthol Cysylltu â Charedigrwydd.

 

Mae’ch cyrchiad a’ch defnydd o’r Gwasanaeth yn amodol ar eich derbyniad o, a chydymffurfio gyda, Telerau’r wefan. Mae’r Telerau yn berthnasol i bob ymwelydd, bob defnyddiwr ac eraill sy’n cyrchu neu’n defnyddio’r Gwasanaeth.

 

Trwy gyrchu neu ddefnyddio’r Gwasanaeth rydych yn cytuno ymrwymo i’r Telerau hyn. Os ydych yn anghytuno ag unrhyw ran o’r Telerau yna chewch chi ddim cyrchu’r Gwasanaeth.

 

Cyrchu’n Safle

 

Mae’n gwefan yn agored i fynediad cyffredinol. Bwriedir i’r wefan fod o ddefnydd i bobl ym mhob rhan o Orllewin Cymru. Nid ydym yn cyfleu fod y wybodaeth sydd ar gael ar neu drwy ein gwefan yn addas i, neu ar gael yn, lleoliadau eraill. Byddwn o bosibl yn cyfyngu ar argaeledd ein gwefan heu unrhyw wasanaeth neu gynnyrch a ddisgrifir ar ein gwefan i unrhyw berson neu ardal ddaearyddol ar unrhyw adeg. Os ydych yn dewis cyrchu’r wefan o ardal tu allan i’r Deyrnas Unedig, rydych yn gwneud hynny ar eich cyfrifoldeb eich hun.

 

Mae’n Gwasanaeth yn caniatáu i chi bostio ar ein cyfrifon partner Twitter a gysylltir i’r wefan Cysylltu â Charedigrwydd. Rhannwch a phostiwch neu rhowch ar gael fel arall, gwybodaeth benodol, testun, graffigau, fideos neu ddeunydd arall (“Cynnwys”). Chi sydd yn gyfrifol am y cynnwys yn eich rhyngweithiadau ag eraill (yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: negeseuon safle, negeseuon gwib, postiadau a sylwadau) rydych yn cytuno i ymddwyn gyda pharch tuag at eraill. Fyddwch chi ddim, o dan unrhyw amgylchiadau, yn aflonyddu ar neb nac yn defnyddio iaith ymfflamychol tuag at eraill. Mae Cysylltu â Charedigrwydd yn cadw’r hawl i benderfynu yn ôl ein disgresiwn ni’n unig beth sydd yn aflonyddu neu’n amarch.

 

Mae unrhyw gynnwys (straeon) rydych yn ei rannu i’n gwefan yn cael ei ystyried i fod heb gyfrinachedd yn perthyn iddynt ac yn ddi-berchenogol. Rydych yn cadw eich hawliau perchenogaeth i gyd yn eich cynnwys, ond mae’n ofynnol i chi ganiatáu i ni, ac i ddefnyddwyr eraill y wefan, drwydded gyfyngedig i ddefnyddio, storio a chopïo’r cynnwys hwnnw ac i’w dosbarthu a’i roi ar gael i drydydd partïon.

 

Mae gennym hefyd yr hawl i ddatgan pwy ydych i unrhyw drydydd parti sydd yn hawlio fod unrhyw gynnwys sydd yn cael ei bostio neu’i lwytho i fyny gennych i’n gwefan yn golygu ymyriad â’i hawliau eiddo deallusol neu ei hawl i breifatrwydd.

 

Fyddwn ni ddim yn gyfrifol, nac yn atebol i unrhyw drydydd parti, am gynnwys neu gywirdeb unrhyw gynnwys y byddwch chi neu unrhyw ddefnyddiwr arall o’n gwefan yn ei bostio.

 

Mae gennym yr hawl i ddileu unrhyw bostiad rydych yn ei osod ar ein gwefan os ydym o’r farn ei fod yn anweddus, yn fygythiol, yn gamarweiniol, yn dresbasiad ar breifatrwydd neu’n sarhaus. Rhaid i’r cynnwys beidio â thorri hawlfraint, nod masnach na phreifatrwydd unrhyw berson neu barti.

 

Nid yw barnau a fynegir ar ein gwefan gan ddefnyddwyr eraill yn cynrychioli’n barn na’n gwerthoedd ni. Eich cyfrifoldeb chi yn unig yw diogelu’ch cynnwys a chadw copi wrth gefn.

 

Iaith Gymraeg

 

Eich cyfrifoldeb chi yn unig yw sicrhau fod unrhyw wybodaeth rydych yn ychwanegu i’n gwefan yn cyrraedd rhwymedigaethau eich sefydliad fel y nodwyd yn Neddf yr Iaith Gymraeg (1993) a Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

 

Dylech hefyd ystyried eich rhwymedigaethau parthed defnydd o’r Iaith Gymraeg yn ôl telerau ac amodau unrhyw drefniant cytundebol, neu un a gyllidir drwy grant, sydd yn ei le gennych gyda sefydliad cyhoeddus megis Awdurdod lleol neu Fwrdd Iechyd.

 

Hawliau Eiddo Deallusol

 

Cewch argraffu a lawrlwytho adnoddau o’n gwefan ar gyfer eich defnydd personol neu ar gyfer pobl eraill y gallwch fod yn eu cynrychioli. Gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at y wybodaeth sydd wedi ei chynnwys o fewn y wefan.

 

Rhaid i chi beidio ag addasu copïau papur na digidol unrhyw ddeunydd rydych wedi’u hargraffu neu lawrlwytho mewn unrhyw ffordd a rhaid i chi beidio â defnyddio unrhyw luniau, ffotograffau, darnau fideo neu sain neu graffigau os yw ar wahân i unrhyw destun cysylltiedig.

 

Rhaid i chi beidio â defnyddio unrhyw ddarn o gynnwys ein safle at bwrpasau masnachol.

 

Os ydych yn argraffu, copïo neu lawrlwytho unrhyw ddarn o’n gwefan yn doriad o’r telerau hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio’n gwefan yn dod i derfyn yn syth a bydd rhaid i chi yn ôl ein dewis ni, ddychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau rydych chi wedi’u gwneud o’r deunydd.

 

Dim dibyniaeth ar wybodaeth

 

Darperir gwybodaeth o fewn ein gwefan gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth ar eich cyfer chi a’ch cymuned. Byddwn yn cymryd camau rhesymol i sicrhau fod y wybodaeth a geir yma mor gywir â phosibl. Allwn ni ddim cymryd cyfrifoldeb am gywirdeb y wybodaeth.

 

Er ein bod yn gwneud ymdrechion rhesymol i ddiweddaru’r wybodaeth ar ein gwefan, nid ydym yn gwneud unrhyw ymhoniad, gwarantiad na garantî, naill ai’n ddatganedig neu’n oblygedig, fod y wybodaeth yn ein gwefan yn gywir, yn gyflawn neu’n gyfredol.

 

Cyfyngu ar ein hatebolrwydd

 

Fyddwn ni ddim yn atebol am unrhyw golled neu niwed a achosir gan feirws, ymosodiad atal- gwasanaeth a ddosbarthir neu unrhyw ddeunydd sy’n niweidiol yn dechnolegol a fedr heintio’ch offer cyfrifiadurol, rhaglenni cyfrifiadurol, data neu unrhyw ddeunydd perchenogol o ganlyniad i’ch defnydd o’n gwefan neu lawrlwytho unrhyw gynnwys neu o unrhyw wefan a gysylltir â hi.

 

Efallai bydd ein Gwasanaeth yn cynnwys cysylltiadau i wefannau neu wasanaethau trydydd parti nad ydynt yn eiddo i, nac yn cael eu rheoli gan, Cysylltu â Charedigrwydd.

 

Nid yw Cysylltu â Charedigrwydd unrhyw reolaeth dros, ac nid yw’n derbyn cyfrifoldeb am, gynnwys, polisïau preifatrwydd neu arferion unrhyw wefannau na gwasanaethau trydydd parti. Rydych, yn ychwanegol, yn cydnabod a chytuno na fydd Cysylltu â Charedigrwydd yn gyfrifol na’n atebol, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, am unrhyw niwed neu golled a achosir gan neu mewn cyswllt â defnydd neu ddibyniaeth ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau o’r fath sydd ar gael ar neu drwy wefanau neu wasanaethau o’r fath.

 

Newidiadau

 

Byddwn bob amser yn cymryd camau rhesymol i sicrhau fod gwybodaeth y wefan yn cael ei chynnal mor gywir â phosib. Sylwer, er hynny, gall y wefan fod ar ei hôl hi ar unrhyw adeg benodol. Nid ydym yn gwarantu fod ein gwefan nac unrhyw gynnwys arni, heb wallau na hepgoriadau.

 

Rydym yn cadw’r hawl, yn ein disgresiwn ni’n unig, i addasu neu ddisodli’r Telerau hyn unrhyw bryd. Os yw’r adolygiad yn faterol byddwn yn ymdrechu i ddarparu o leiaf 30 diwrnod o rybudd cyn i delerau newydd gymryd effaith. Mae’r hyn a olygir gan newid materol yn ôl ein disgresiwn ni’n unig.

 

Cysylltu â’n safle

 

Gallwch gysylltu â’n gwefan neu fewnblannu’n chwiliad yn eich gwefan ond i chi wneud hyn mewn modd sy’n deg a chyfreithlon a heb fod yn niweidiol i’n henw da na chymryd mantais ohono.

 

Rhaid i chi beidio â gwneud hyn mewn modd sy’n awgrymu unrhyw gysylltiad, cymeradwyaeth neu ddilysiant ar ein rhan ni lle nad oes un yn bodoli. Rhaid i chi beidio â sefydlu cyswllt i’n gwefan mewn unrhyw wefan nad yw’n eiddo i chi.

 

Cadwn yr hawl i dynnu yn ôl caniatâd cysylltu heb unrhyw rybudd.

 

Cysylltwch â ni

 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am y Telerau hyn, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Animeiddiad arno