Eich Straeon

Dyma straeon anhygoel i’ch ysbrydoli, sy’n rhan o raglen Cysylltu â Charedigrwydd ...

Pencampwr casglu swbriel Cydweli

CAVS Sir Gâr Sir Gâr

Nid bachgen 8 oed arferol yw Malaki Whitlock. Nadolig diwethaf, gofynnodd Malaki wrth Sion Corn am gasglydd sbwriel, er mwyn gallu codi sbwriel yn ei barc lleol. Ni rhoddwyd y dasg iddo, roedd o eisiau ei wneud oherwydd ei fod yn poeni ac eisiau gwneud gwahaniaeth.

Gwirioneddol ysbrolodedig ac yn esiampl ardderchog i bobl Cydweli a'r rhanbarth.

Gwirfoddolwyr parc yng Nghastell Newydd Emlyn

Pwyllgor y parc Sir Gâr & Sir Ceredigion

Enghraifft perffaith o ysbryd cymunedol ac yn dangos pwêr caredigrwydd; mae gwirfoddolwyr lleol wedi dod at ei gilydd i gwblhau llwybr newydd yn caeau chwarae Brenin siôr V.  Llongyfarchiadau i’r busnesau lleol sydd wedi cymryd rhan ac i bob unigolyn sydd wedi helpu, gwaith arbennig! 

Prosiect Iwcalili

Arts 4 Wellbeing Sir Gâr, Sir Ceredigion a Sir Benfro

Pan benderfynodd siop gerddoriaeth yng Ngheredigion wneud rhodd o iwcalilis i grŵp cymunedol lleol, efallai na wnaeth unrhywun ragweld yr effaith bositif fyddai'n ei gael. Ar ôl pleidlais cymuned, Arts 4 Wales oedd y mudiad lwcus i dderbyn y rhodd, ac o ganlyniad, maen nhw wedi creu'r Prosiect Iwcalili, sy'n dod a phobôl ynghyd (yn ddigidol) pob wythnos.
Cawsom ein gwahodd gan Mike a Sara i wybod mwy am y grŵp a'r fenter anhygoel, sy'n cynnwys cerddoriaeth a chyfeillgarwch, ac sydd wedi tyfu o ganlyniad i un weithred o gyfeillgarwch. Mae Cyfeillgarwch yn magu Cyfeillgawrch!

Ysbryd cymunedol yn Llangwm

CWBR Sir Benfro

Mi wnaeth cymuned Llangwm ymateb yn gyflym i anghenion yr ardal.

Arddangosfa Gobaith

Amgueddfa Wlân Cymru Sir Gâr

Lansiwyd Arddangosfa Gobaith Amgueddfa Wlân Cymru ym mis Ebrill 2020, ar ddechrau’r cyfnod clo cenedlaethol.

Nod y project yw creu sgwariau lliw enfys 20cm. Bydd y sgwariau wedyn yn cael eu rhoi at ei gilydd gan wirfoddolwyr Amgueddfa Wlân Cymru er mwyn creu carthen enfys enfawr a gaiff ei arddangos yn yr Amgueddfa yn Nrefach Felindre ac yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Calendr Adfent Cysylltu â Charedigrwydd

Cysylltu â Charedigrwydd Gorllewin Cymru Facebook

Mae ein Calendr Adfent Digidol yn fyw ar Facebook, 25 stori twymgalon o garedigrwydd. 

Arwyr Ffyddlon y Cyfnod Clo

CAVS Sir Gaerfyrddin

Rydym am gydnabod y gwasanaeth anhygoel mae rhai siopau - ac eraill - wedi ei gynnig yn ystod y Cyfnod Clo.

Ers i fesuriadau gael eu llacio, mae rhai ohonom wedi dychwelyd at ddefnyddio yr archfarchnadoedd mawr ar gyfer siopa bwyd, yn hytrach na pharhau i gefnogi ein siopau lleol.

Rydym ni am gydnabod y busnesau hynny wnaeth gyfleu bwyd i’w cymunedau tra bod eraill yn methu, gan sicrhau cyflenwad o ffrwythau a llysiau ffres a gan ddod o hyd i’r blawd di-glwten.

Dyma’r amser i ni ystyried eu ffydlondeb a dathlu’r gweithredoedd amrywiol o garedigrwydd a fu yn ystod y Cyfnod Clo. Am wybodaeth pellach, ewch i: www.cavs.org.uk/carmarthenshires-lockdown-loyalty-legends/?lang=cy

Tylwythen yr Enfys

Diana Brook Sir Benfro

Mae Tylwythen yr Enfys - The Rainbow Fairy - wedi bod yn brysur yn Arberth ers diwedd mis Marwth.

Mae’r artist ac athrawes leol Diana Brook wedi bod yn rhannu symbol o obaith, hapusrwydd ac undeb yn ei chymuned. Mae dros 800 (a mwy yn dod) enfys wedi eu paentio ar dai yn y dref. Yn ogystal ag enfysau ‘symudol’ ar gyfer y rhai sydd ddim yn byw yn y dref. Rhoddwyd enfysau ar geir gweithwyr rheng flaen hefyd (ag eraill sy’n caru enfysau!).

Mae tudalen Facebook y ‘Rainbow Fairy’ wedi cael cefnogaeth aruthrol o bobol ar draws y byd, sy’n dyst i bŵer Caredigrwydd. Diana, mi rwyt yn ysbrydoliaeth i ni gyd. Diolch!

Mwy na Chlwb

Y Scarlets Sir Gâr, Sir Ceredigion a Sir Benfro

Mae naw o glybiau rygbi Sir Benfro wedi bod yn helpu’r Scarlets i ddosbarthu dros 400 o becynnau gofal bwyd i drigolion bregus yn y gymuned sy’n hunan-ynysu yn ystod pandemig Covid-19.

Mae’r pecynnau gofal wedi eu dosbarthu gan Bencampwyr Cymuned o’r clybiau rygbi lleol.

Mae’r ysbryd ‘Mwy na Chlwb’ hyn yn dangos bod clybiau rygbi a chwaraeon yn parhau wrth galon eu cymunedau.

Mae Sefydliad Gymunedol y Scarlets yn hynod ddiolchgar o’r gefnogaeth maen nhw wedi ei dderbyn gan y clybiau rygbi lleol a’r niferoedd o bobol sydd wedi bod yn barod i helpu’r rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau.

Ar Dy Feic!

Stephen Dove Ceredigion

Yn ystod Cyfnod Clo mae Stephen wedi bod yn dosbarthu gorchuddion wyneb wedi eu derbyn gan Brosiect Cymunedol Crymych.

Roedd yn teithio am 7 awr y dydd i sicrhau bod gan gartrefi gofal Ceredigion, busnesau manwerthu angenrheidiol, gweithwyr cefnogol, a threfnwyr angladdau, orchuddion wyneb i’w hamddiffyn.

Mi wnaeth Stephen hefyd ymuno gyda grŵp ar Facebook o’r enw Scrubs for Bronglais, grŵp o wniadwyr brwd sydd wedi bod yn dod o hyd i ddefnydd oddi wrth siopau ffabrig a’u gwneud yn wisgoedd ‘scrubs’ ar gyfer staff yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Bronglais. Bu Stephen a nifer o feicwyr o grwpiau beicio Ceredigion yn dosbarthu a chasglu defnydd a gwisgoedd. Roeddent yn gweithio’n ddi-dor i helpu amddiffyn staff lleol GIG yn Ysbyty Bronglais.

Yn ystod y nosweithiau,roedd Stephen yn ôl yn dosbarthu bwyd, felly roedd ar yr hewl am 14 awr y dydd gyda cyfnodau gorffwys. Mae’n haeddu tip!

Stori bersonol Del

Ymlaen Llanelli cysylltuacharedigrwydd.cymru

Pa mor garedig yw eich cymuned? Dyma Del, o Lanelli a'i stori bersonol ef. 

Pori’r Perci

coastlines.wales Sir Benfro

A wyddoch chi, slawer dydd yng Nghymru byddai pob cae yn cael ei enwi?

Byddai’r enwau hyn yn cael eu trosglwyddo o un cenhedlaeth i’r llall, ar lafar yn unig yn aml, ac ar lawer o ffermydd, defnyddir yr enwau hyd heddiw. Dros amser,withiau mae’r enwau’n newid. Gall hyn fod o achos bod teulu newydd wedi prynu’r fferm neu o achos digwyddiad nodweddiadol, fel ‘Parc y Born’ yng Nghas-lai (Hayscastle).

Dros y chwe mis diwethaf, rydym wedi siarad gyda dros 70 o ffermwyr ym mhob ardal o Sir Benfro, yn cofnodi eu henwau ar y caeau, ynghyd ag unrhyw hanes am darddiad yr enw maen nhw’n ymwybodol ohono.

Gyda chymorth ysgolion lleol, grwpiau cymunedol ac unigolion, rydym wedi nodi enwau’r caeau ac rydym yn cerfio 120 o blaciau derw â llaw ar gyfer y giatiau.

Mi fydd rhain yn helpu i ddathlu a diogelu’r enwau unigryw hyn am genedlaethau i ddod.

Byw ar ‘Kind’ Road - Heol ‘Caredig’

Preswylwyr Clive Road Sir Benfro

Cafodd stryd yn Abergwaun, Sir Benfro, ei ail-enwi’n ‘Kind’ Road yn ddiweddar, wrth i breswyliwr lleol benderfynu ar ei liwt ei hun i wasgaru ychydig o garedigrwydd Dihunodd preswylwyr y stryd un bore Sul a darganfod cwdyn papur ar eu stepen drws.

Yn y bag hefyd oedd eitemau i wneud paned (te/coffi), bisgedi a bag bychan o felysion ar gyfer unrhyw blant yn y tŷ.

Yn ystod y Cyfnod Clo, roedd y cymdogion wedi bod yn cadw golwg ar ei gilydd.

Dyma’r math o beth mae cymdogion da yn ei wneud, a hynny’n aml heb ffws na ffwdan, ac sy’n gwasgaru ychydig o garedigrwydd pan bod wir ei angen.

Rhoddwyd nodyn tu allan i un o’r tai oedd yn dweud… ‘Diolch enfawr i’r tylwythyn teg wnaeth adael y cwdyn o garedigrwydd ar ein stepen drws bore Sul diwethaf. Mi roedd yn weithred hael wnaeth godi calon. Diolch yn fawr.’

"Tin Man Tuesday"

Wyndham Williams Sir Benfro

Prosiect sy’n cefnogi banciau bwyd Penfro drwy gasglu tuniau o du allan i gartrefi pobol ar amser a diwrnod penodol yw Tin Man Tuesday.

Rhoddwyd y tuniau i'r banc bwyd lleol neu i elusen ail-ddosbarthu bwyd.

Tarddiad y syniad oedd atgof plentyndod Wyndham Williams o’r adeg pan fyddai’n mynd o gwympas Arberth gyda’i famgu yn cnocio ar ddrysau yn gofyn am gyfraniadau bwyd ar gyfer raffl y Lleng Brydeinig.

Mae’n cofio tynnu troli llawn tuniau o gwympas a charedigrwydd y bobol leol fyddai’n rhoi pob math o barseli bwyd er mwyn cefnogi’r elusen.

Adfywiwyd yr atgof hyn gan wirfoddolwyr brwdfrydig ac erbyn hyn mae dros unarddeg prosiect cymunedol Tin Man yn rhedeg yn Sir Benfro.

Dechreuodd un weithred o garedigrwydd gyda thun - ac mae nawr wedi ysbrydoli cymuned gyfan i ymgysylltu a bod yn garedig.

Dr M’z

Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin

Canolfan galw mewn llawn-amser yn nhref Caerfyrdidn yw Dr M’z, neu Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin. Mae’n le diogel i bobol ifanc gwrdd a chymysgu. Gorfodwyd i’r ganolfan gau yn ystod y Cyfnod Clo. Nod y ganolfan yw bod yn le diogel ar gyfer y gymuned ac yn un sy’n cefnogi a chynnig cyfleoedd a sgiliau newydd.

Yn ystod yr amser anodd hyn, fe wnaeth y ganolfan barhau gyda’r gwaith mewn modd rhithwir, gan wasanaethu’r rhai mwyaf bregus a chefnogi cenedlaethau’r dyfodol. Diolch i ysbryd cymunedol fe ddaethon nhw at ei gilydd a defnyddio technoleg i’w galluogi i aros mewn cysylltiad.

Mae’r ganolfan nawr yn dechrau ail-agor yn araf bach, gan sicrhau bod canllawiau pellter cymdeithasol yn eu lle. Mae modd ymuno yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb!

Arwyr heb Glogynnau

“Round Table” Sir Benfro

Mae wedi bod anodd cadw’n hwyliog yn ystod ansicrwydd y misoedd diwethaf. Ond mae’n amser sydd wedi amlygu pŵer ac effaith bositif gwirfoddoli.

Mae wedi dod â chwmnïau lleol ynghyd i gefnogi ein cymuned.

Tra roedd ystafell arddangos garej KIA yn Arberth ar gau,cafodd ei drawsnewid i fewn i ganolbwynt ar gyfer grwpiau Ford Gron Sir Benfro er mwyn iddyn nhw baratoi basgedi bwyd i staff rheng flaen GIG.Gyda chyfraniadau hael wrth gwmnïau lleol fel Castell Howell a Princes Gate Mineral Water, daethom oll ynghyd i gefnogi gweithwyr allweddol Sir Benfro. Yn ystod y cyfnod, dosbarthwyd dros gwerth £1500 o barseli bwyd i staff GIG.

Llongyfarchiadau i gymuned busnes Sir Benfro, mae’n dangos pa mor bwerus mae cyd-weithio lleol yn gallu bod.

"Scone Maiden"

Freya Sir Gâr

Mae Freya, sy’n 10 mlwydd oed, yn caru pobi. Roedd hi eisiau gwneud rhywbeth i helpu’r GIG a’r gymuned leol ac fe gafodd y syniad o wneud prydiau te hufen a’u dosbarthu nhw’n lleol.

Gwnaeth ei mam sefydlu tudalen Facebook SCONE MAIDEN, gan gyflawni’r target o £500 mewn 5 wythnos. Rhoddodd hanner yr arian a godwyd I'r bank bwyd lleol a’r hanner arall i GIG.

Mi fyddai Freya’n cnocio ar ddrysau, rhoi’r bag i lawr ac yna’n aros nôl o bellter diogel. Mae’n dweud, ‘Roedd mor neis i weld pobol yn gwenu, yn hapus i'w derbyn. Mae pobol wedi bod mor hael yn cefnogi y Scone Maiden.’

Da iawn Freya, ac fe hoffwn dy wobrwyo di a dy fam gyda’n Bathodyn a Baner Caredigrwydd digidol i'w ddefnyddio ar dy dudalen Facebook.

Rhedeg Caredig

Shadows Depression Support Group Sir Gaerfyrddin

Mae Keena Hinds a Joe Lewis, y ddau’n ddeunaw mlwydd oed, wedi penderfynu rhedeg 100 milltir yr un fis Awst 2020 er mwyn codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl.

Maent yn codi arian ar gyfer mudiad gwirfoddol lleol, Shadows Depression Support Group. Mae Shadows yn fudiad hunan-gyllidol sy’n casglu holl nawdd ei hun er mwyn ei alluogi i gefnogi pobl sy’n dioeddf o or-bryder ac iselder. Maen nhw’n cwrdd yn wythnosol i rannu profiadau a chynnig cefnogaeth i’w gilydd.

Mae pob rhodd, yn fach neu’n fawr, yn cael ei werthfawrogi. Maen nhw’n gwneud gwahaniaeth ym mwydau’r rheiny sy’n ei chael hi’n anodd ac sydd angen cymorth cyfeillgar a chyfrinachol.

Darlun o Garedigrwydd

Cysylltu â Charedigrwydd Sir Benfro

Mae Sir Benfro eisoes yn falch o Barry a theulu y VC Gallery.

Maen nhw wedi bod wrthi yn achub, newid a gwella bywydau pobol ers nifer o flynyddoedd nawr. Yn ddiweddar, fe wnaethon nhw ddosbarthu gwerth £8000 o fwyd a roddwyd iddyn nhw yn garedig gan Y Cerrig Glas yn Noc Penfro.

Ar Ddiwrnod VE, cafodd ein cyn-filwyr a’r gymuned ehanghach, eu trin mewn modd arbennig iawn gan dîm y VC Gallery. Derbyniodd 58 cyn-filwr a 24 o drigolion lleol becynnau bwyd yn ystod eu hymgais.

Pencampwyr Cymuned Sir Benfro i’r carn!

Gwirfoddolwyr yn cefnogi pobl Llanbadarn Fawr

Trigolion Llanbadarn Fawr Ceredigion

Pan ddechreuodd y cyfyngiadau ar symud, roedd trigolion Llanbadarn Fawr yn poeni am les eu cymdogion ac yn ofni y gallent fod yn unig, yn ynysig ac yn gaeth yn eu cartrefi ac na fyddent yn medru mynd allan i siopa na chasglu eu presgripsiynau.

Dan arweiniad Julie Humphreys a chriw o wirfoddolwyr brwd, rhannwyd Llanbadarn yn ardaloedd bach a neilltuwyd gwirfoddolwr i bob ardal.

Dosbarthwyd llythyron i bob un o aelwydydd y pentref a oedd yn cynnwys rhif ffôn cyswllt fel y gallai unigolion gysylltu â rhywun am gymorth. Hefyd, dechreuwyd grŵp Facebook.

Yn ogystal â chasglu presgripsiynau a mynd i siopa, mae’r bobl leol wedi mynd ati i wnïo mygydau a gorchuddion, tyfu planhigion yn y potiau cymunedol, sefydlu cynllun cyfnewid llyfrau yn y gysgodfan fysiau, neilltuo man yn y golchdy ar gyfer darparu nwyddau i’r banc bwyd, trefnu sesiwn casglu sbwriel a pharatoi cynlluniau ar gyfer caffi cymunedol yn yr awyr agored yn y dyfodol.

Mae’r gwirfoddolwyr wedi mwynhau cefnogi eraill ac yn ystod y cyfnod hwn maent wedi cadw mewn cysylltiad rheolaidd â gwirfoddolwyr Waunfawr a ddarparodd gyngor defnyddiol ynghylch sefydlu’r gwasanaeth, y Cyngor Sir a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO).

Dywedodd Lucy Duncanson, un o’r gwirfoddolwyr, “Rwyf bellach yn adnabod fy nghymdogion lawer yn well ac mae ysbryd cymunedol arbennig yn y pentref”.

Cofleidio Caredigrwydd

Anwen Evans Ceredigion

Mae Anwen wedi bod yn codi arian ar gyfer elusen leol yng Ngheredigion, gwasanaethau Hosbis HAHAV - wrth siafio ei gwallt.

Dewisodd Anwen yr elusen gan ei bod wedi defnyddio eu gwasanaethau ac mi fyddai wedi bod ar goll hebddynt.

Mae tudalen GoFundme Anwen yn parhau i dderbyn rhoddion, er ei bod hi eisoes wedi siafio ei gwallt!

Ar hyn o bryd mae Anwen wedi codi dros £950 i HAHAV.

Gwych Anwen!

Neidr Cerrig Cymunedol

Johanna Taylor Ceredigion

Roedd mab Johanna Taylor yn colli ei ffrindiau wrth i’r cyfyngiadau clo gael eu cyflwyno dros y wlad.

Mae’r teulu’n hoffi mynd am dro, a phaentio cerrig felly fe wnaethon nhw benderfynu gwneud rhywbeth y gallai plant lleol barhau i ychwanegu ato, gan obeithio dod â gwên i wynebau pobl.

Fe wnaethon nhw gael y syniad o greu neidr covid-19. Paentiodd merch Johanna y pen ac fel teulu wnaethon nhw baentio tua 8 carreg arall.

Hyd yma, mae pobl eraill wedi ychwanegu 20 carreg arall, gan greu nodwedd lliwgar, llachar sy’n dod ag ychydig o bleser!

“Mae wedi bod yn bwnc trafod gwych, rydyn ni'n gobeithio gosod concrit o amgylch y neidr fel ei bod yn parhau ar y ddaear fel atgoffa ar gyfer y dyfodol gan fod hwn yn amser nad ydyn ni am ei anghofio,” meddai Johanna.

Caredigrwydd i Weithwyr

Cyngor Sir Ceredigion Ceredigion

Mae timau casglu gwastraff Cyngor Sir Ceredigion yn ddiolchgar iawn am y nifer fawr o negeseuon o ddiolch a chefnogaeth y maent yn eu derbyn.

Gadawodd sawl aelod o’r cyhoedd negeseuon o ddiolch am gasglwyr sbwriel y Cyngor yn ystod y pandemig coronafirws.

Gadawodd rhai gacen hefyd!

Mae caredigrwydd i Bawb

Ahmed and Enas Hamoudy Ceredigion

Mae teuluoedd Syria ar draws Ceredigion wedi dod o hyd i ffordd i dalu ymlaen y caredigrwydd a ddangoswyd iddynt ar ôl cael eu croesawu ar ôl byw trwy dorcalon y rhyfel.

Dewisodd Ahmed ac Enas Hamoudy, o Aberteifi goginio 40 pryd prydferth i staff mewn cartref gofal lleol rownd y gornel o’u tŷ.

Talodd y cwpl am y blychau a'r cynhwysion ar gyfer y 40 aelod o staff eu hunain a dosbarthwyd y bwyd gan wirfoddolwyr lleol gan helpu gydag ymateb cymunedol y corona yn Aberteifi.

Gwerthfawrogwyd yr anrheg hael yn fawr ac mae Enas bellach yn ysgrifennu llyfr ryseitiau fel rhan o ddysgu Saesneg.

Stori newyddion ITV

Grŵp Gymunedol a Chymorth WAUNFAWR

Aberystwyth Friendship Group Ceredigion

Mae’r ysbryd gymunedol yn Waunfawr wedi bod yn arbennig yn ystod y Cyfnod Clo, gyda phawb yn cynnig helpu’i gilydd, eu ffrindiau a’u cymdogion.

Mae pobol wedi bod yn brysur yn garddio, siopa, casglu meddyginiaethau, ac maen nhw hefyd wedi bod yn defnyddio safle bysiau dan do fel mannau cyfnewid llyfrau, gemau a phlanhigion.

Yn ogystal, mae’r gymuned wedi bod yn gwneud masgiau wyneb a bagiau ymolchi ar gyfer cartrefi gofal ac Ysbyty Bronglais, gan ddefnyddio gorchuddion a lleiniau gwely wedi eu cyfrannu i’r achos.

Buont hefyd yn casglu deunyddiau ymolchi, llyfrau, dillad newydd, posau, te a choffi ar gyfer staff a chleifion Ysbyty Bronglais.

Dobarthu rhoddion bwyd

Nick Howells / thewallich.net Ceredigion

Dyma rai o’r gwirfoddolwyr anhygoel o’r Hatch yn dosbarthu rhoddion bwyd rhwng brosiectau y Care Society a’r Wallich tra’n gweithio drwy’r Cyfnod Clo.

Mae’r pobol bregus sydd wedi bod yn hunan-ynysu mae’r gymuned leol wedi gwirfoddoli i gasglu a dosbarthu y parseli.

Mae’n rhaid canmol ymdrechion a gwaith caled yr Hatch a’r gwirfoddolowyr wrth iddyn nhw gefnogi’r gymuned. Maen nhw wedi bod yn wych.

Eich Straeon

Rydym am ddathlu eich storïau anhygoel chi.

Rhannwch eich straeon gyda ni...

Animeiddiad arno