Polisi Preifatrwydd Cysylltu â Charedigrwydd

Yn weithredol o Gorffennaf 2020

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni

Rydym am i chi ddeall sut a pham rydym ni'n casglu a defnyddio gwybodaeth amdanoch chi fel eich bod yn hapus y gallwch ymddiried â ni gyda'ch gwybodaeth bersonol.

Mae Cysylltu â Charedigrwydd yn ymrwymo i roi gwybod i chi pa wybodaeth y mae Cysylltu â Charedigrwydd yn ei chasglu amdanoch chi, sut a phryd y caiff ei gasglu a beth sy'n digwydd i'r wybodaeth honno.

Yn y polisi hwn ystyr "ni" yw Cysylltu â Charedigrwydd. Pan fyddwch chi'n rhoi eich data personol i ni, Cysylltu â Charedigrwydd yw'r rheolwr data a ni sy'n gyfrifol am sicrhau bod eich data personol yn cael ei gadw'n ddiogel a'i ddefnyddio'n gyfreithlon.

Mae'n bwysig eich bod chi'n darllen y polisi preifatrwydd hwn pan fyddwn yn casglu eich data fel eich bod yn deall yn llawn sut a pham yr ydym yn defnyddio eich data.

Drwy ddefnyddio a defnyddio ein gwasanaethau, rydych chi'n cytuno â thelerau'r polisi preifatrwydd hwn.

Efallai y byddwn yn diweddaru'r polisi preifatrwydd hwn a'n Polisi Cwcis o dro i dro a byddwn yn postio unrhyw newidiadau ar ein gwefan yn www.cysylltuacharedigrwydd.cymru.

 

Pam mae angen fy ngwybodaeth bersonol ar Cysylltu â Charedigrwydd?

Mae rhannu'ch data gyda ni yn golygu y gallwn ddarparu gwasanaeth gwell, mwy personol i chi sydd wedi'i gynllunio i ddiwallu'ch anghenion.

Byddwn yn gallu cysylltu â chi gyda gwybodaeth y gall fod o ddiddordeb i chi a chysylltu â chi os byddwch yn cymryd rhan yn ein cystadlaethau ac rydym wedi esbonio mwy am sut rydym yn defnyddio'ch data yn seiliedig ar sut rydych chi'n rhyngweithio â ni.

 

Sut a pham mae Cysylltu â Charedigrwydd yn defnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Mae cyfraith diogelu data yn nodi bod angen inni ddweud wrthych sut a pham yr ydym yn defnyddio'ch data personol a'n sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio'ch data.

Gallwch ddewis pa wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i Cysylltu â Charedigrwydd amdanoch chi'ch hun.

 

Deiliad Cyfrif Cysylltu â Charedigrwydd

Os ydych wedi cofrestru neu'n bwriadu cofrestru ar gyfer dal cyfrif gydag Cysylltu â Charedigrwydd, mae'n bosib y gofynnir i chi roi gwybodaeth sylfaenol i ni amdanoch chi eich hun, gan gynnwys eich enw llawn, dyddiad geni, rhyw, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn. Mae'n bosib y bydd modd ichi gofrestru eich dewisiadau marchnata uniongyrchol.


Byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio gwasanaethau ar-lein Cysylltu â Charedigrwydd ac yn cynnwys eich hanes gwylio, cyfeiriadau IP, data geolocation, math o borwr a fersiwn, systemau gweithredu, dynodyddion dyfeisiau a gwybodaeth am ba mor hir rydych chi wedi aros ar rai tudalennau o'n gwefan. Mae mwy o wybodaeth am y modd yr ydym yn casglu'r math hwn o ddata technegol ar gael yn ein Polisi Cwcis, isod.


Rydym yn defnyddio'ch manylion cyswllt i roi gwybod i chi am ddigwyddiadau y credwn y gallai fod o ddiddordeb i chi yn unol â'ch dewisiadau marchnata uniongyrchol. Byddwn hefyd yn defnyddio'ch manylion cyswllt i'ch diweddaru chi am y gwasanaethau neu i'ch helpu i gael y gorau o'r gwasanaethau.

 

Cyfranwyr i Arolwg/Pôl Piniwn

Os ydych yn cymryd rhan mewn arolwg gan Cysylltu â Charedigrwydd, mae'n bosib y byddwn yn gofyn i chi am eich enw, cyfeiriad post, cyfeiriad cartref, rhyw, oed / dyddiad geni, rhif ffôn, eich hoffterau a'r pethau nad ydych yn hoff ohonynt ac ymatebion a chwestiynau eraill.

Mae'n bosib y byddwn yn casglu data technegol megis cyfeiriad IP a manylion eich porwr.

 

Derbynwyr gwybodaeth farchnata

Os ydych chi'n derbyn gwybodaeth farchnata gan Cysylltu â Charedigrwydd, mae'n bosib y byddwn yn dal manylion eich enw, cyfeiriad post a/neu cyfeiriad e-bost.

Byddwn yn defnyddio'ch manylion er mwyn danfon gwybodaeth atoch ynglŷn â gwasanaethau Cysylltu â Charedigrwydd a dim ond pan fyddwch wedi cytuno i ni wneud hynny (e.e. trwy opt-in).

Bydd pob cyfathrebiad marchnata a anfonir atoch yn cynnwys manylion ynghylch sut i ddad-danysgrifio os nad ydych yn dymuno derbyn y negeseuon hyn bellach.

 

Rheswm dilys dros ddefnyddio'ch data personol

Byddwn ond yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol lle mae gennym reswm dilys dros wneud hynny (a elwir yn sail gyfreithlon ar gyfer prosesu). Bydd y rheswm dilys yn dibynnu ar sut a pham mae gennym eich gwybodaeth bersonol. Yn gyffredinol, byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol ar y sail gyfreithlon ganlynol:

Eich bod wedi dweud wrthym eich bod yn dymuno i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddiben a gytunwyd (Caniatâd). Mae gennych yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl.

Anhysbysu a chyfuno data

Mae'n bosib y byddwn yn anhysbysu neu'n cyfuno eich gwybodaeth bersonol gyda gwybodaeth eraill mewnmodd sy'n sicrhau na ellid eich adnabod o'r wybodaeth.

Gallwn ddefnyddio data dienw neu gyfunol am amrywiaeth o resymau, er enghraifft, ar gyfer dadansoddi ystadegol a gweinyddu, gan gynnwys dadansoddi tueddiadau, i gyflawni gwaith actiwaraidd, i deilwra gwasanaethau ac i gynnal asesiad risg a dadansoddi costau a thaliadau mewn perthynas â'n cynnyrch a'n gwasanaethau.

Efallai y byddwn yn rhannu data dienw neu gyfun â thrydydd partïon.

 

Ydy Cysylltu â Charedigrwydd yn rhannu fy nghwybodaeth â thrydydd partïon?

Ni fydd Cysylltu â Charedigrwydd yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw un arall.

Efallai y byddwn yn rhannu eich data gydag aelodau eraill o grŵp Cysylltu â Charedigrwydd, at ddibenion rhannu gwasanaethau neu reoli busnes ac optimeiddio.

 

Pa hawliau sydd gen i i reoli fy nghwybodaeth personol?

O dan gyfraith diogelu data, yn dibynnu ar y sail gyfreithiol y mae Cysylltu â Charedigrwydd yn dibynnu arni i ddefnyddio'ch data, mae gennych nifer o wahanol hawliau. Nodir crynodeb o'r hawliau hynny a'n rhwymedigaethau isod. Mae rhagor o wybodaeth am eich hawliau a'n rhwymedigaethau i'w gweld ar wefan yr ICO.

  • Cais am fynediad at eich gwybodaeth bersonol (a elwir yn gyffredin fel "cais am fynediad gan oddrych y data"). Mae hyn yn eich galluogi i dderbyn copi o'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi ac i wirio ein bod yn ei brosesu'n gyfreithlon. Efallai y bydd gofyn i chi anfon prawf hunaniaeth atom.
  • Cais i gywiro gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei ddal amdanoch chi. Mae hyn yn eich galluogi i gael unrhyw wybodaeth anghyflawn neu anghywir sydd gennym amdanoch chi wedi'i gywiro.
  • Tynnu'ch caniatâd yn ôl pan fyddwn yn prosesu eich gwybodaeth bersonol ar y sail eich bod wedi dweud wrthym eich bod am i ni wneud hynny, gallwch dynnu'r caniatâd hwnnw yn ôl trwy ddad-danysgrifio i gyfathrebiadau marchnata gan ddefnyddio'r opsiwn "Dad-danysgrifio", trwy reoli eich dewisiadau o fewn eich cyfrif neu drwy e-bostio data@cysylltuacharedigrwydd.cymru gyda neges yn rhoi gwybod i ni am fanylion y gwasanaeth lle rydych am dynnu'ch caniatâd yn ôl.
  • Cais i ddileu eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni ddileu gwybodaeth bersonol lle nad oes rheswm da ganddom i barhau i'w brosesu. Byddwn yn cydymffurfio â'r cais hwn oni bai bod gennym reswm cyfreithiol i gadw'r data, er enghraifft, ei fod yn ofynnol i ni gadw'r data i gydymffurfio â'r gyfraith am gyfnod penodol.
  • Gwrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol. Gallwch wrthwynebu prosesu mewn amgylchiadau pan fyddwn ni'n dibynnu ar yr hawl i brosesu o fewn cwmpas diddordebau dilys Cysylltu â Charedigrwydd (neu rai trydydd parti) ac mae rhywbeth am eich sefyllfa benodol sy'n eich gwneud yn awyddus i wrthwynebu prosesu ar y sail hon. Byddwn yn cydymffurfio â'ch cais yn hyn o beth oni bai bod gennym reswm cyfreithiol i barhau i brosesu'r data. Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu lle rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol.
  • Cais i gyfyngu prosesu eich gwybodaeth bersonol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni atal prosesu gwybodaeth bersonol amdanoch chi, er enghraifft, os ydych chi am i ni sefydlu ei gywirdeb neu'r rheswm dros ei brosesu.
  • Cais i gludo eich gwybodaeth bersonol. Mewn rhai amgylchiadau, mae'n bosib bod gennych yr hawl i ofyn i ni ddarparu copi electronig o'ch gwybodaeth bersonol i chi naill ai ar gyfer eich defnydd eich hun neu fel y gallwch ei rannu â sefydliad arall. Os yw'r hawl hwn yn berthnasol, gallwch ofyn i ni, lle mae'n ymarferol, drosglwyddo eich data personol yn uniongyrchol i'r parti arall.
  • Cwynion - os hoffech gwyno am y modd yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni ar data@cysylltuacharedigrwydd.cymru neu drwy ein gweithdrefn gwynion. Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef awdurdod goruchwyliol y DU ar gyfer materion diogelu data. Ewch i wefan ICO am fanylion pellach.

 

Oes angen i mi wneud unrhyw beth i helpu cadw fy ngwybodaeth bersonol yn ddiogel?

Bydd Cysylltu â Charedigrwydd yn cadw'ch data yn ddiogel fel y nodir yn y polisi hwn.

Nid yw danfon gwybodaeth ar-lein byth yn 100% ddiogel ac ni allwn warantu diogelwch data a anfonir atom fel hyn. Mae data a anfonir dros y rhyngrwyd ar eich risg eich hun.

 

Sut ydw i'n rheoli fy hoffterau marchnata?

Os ydych chi wedi cydsynio, byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i roi gwybodaeth farchnata uniongyrchol i chi am ein gwasanaethau. Gall ein dulliau marchnata uniongyrchol fod ar ffurf e-bost neu unrhyw ddull (au) eraill a all fod yn berthnasol ac yr ydych wedi cydsynio iddynt.

Gallwch gofrestru i dderbyn diweddariad misol gan Cysylltu â Charedigrwydd trwy e-bost yn dweud wrthych am ein gwasanaethau.

Byddwn yn sicrhau y bydd unrhyw farchnata uniongyrchol gennym ni a ddanfonir drwy ddulliau electronig yn cynnwys ffordd syml ichi atal cyfathrebu pellach, yn unol â'r gyfraith berthnasol. Er enghraifft, mewn negeseuon e-bost, efallai y byddwn yn rhoi cyswllt "dad-danysgrifio" i chi, neu gyfeiriad e-bost y gallwch chi anfon cais i eithrio.

Am ba hyd y bydd Cysylltu â Charedigrwydd yn cadw gwybodaeth amdanaf?

Fel arfer, bydd Cysylltu â Charedigrwydd ond yn cadw'ch data am y cyfnod sydd ei angen er mwyn inni fedru darparu i chi'r gwasanaethau rydych chi'n eu defnyddio. Bydd eich data wedyn yn cael ei ddileu yn ddiogel.

 

Cwcis ar Cysylltu â Charedigrwydd

Mae gwefan Cysylltu â Charedigrwydd yn defnyddio cwcis. Drwy ddefnyddio'r safle rydych yn caniatáu i Cysylltu â Charedigrwydd ddefnyddio cwcis yn unol â'r canllawiau isod:

  • Mae Cysylltu â Charedigrwydd yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth orau i chi ar ein gwefan.
  • Os byddwch yn ymweld â thudalen ar wefan Cysylltu â Charedigrwydd sy'n cynnwys cynnwys wedi'i wreiddio o'r cyfryngau cymdeithasol, mae'n bosibl y bydd cwcis trydydd parti yn tracio eich defnydd o wefan Cysylltu â Charedigrwydd.

Rhyddid gwybodaeth a'ch gwybodaeth

Mae Cysylltu â Charedigrwydd yn ddarostyngedig i Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (Rhyddid Gwybodaeth). Mae hyn yn golygu y gallai unrhyw wybodaeth sydd gan Cysylltu â Charedigrwydd, a allai gynnwys unrhyw wybodaeth a ddarparwyd i ni gennych, gael ei datgelu i drydydd person os gwneir cais Rhyddid Gwybodaeth heblaw fod gan Cysylltu â Charedigrwydd reswm cyfreithiol dros beidio ei ddatgelu.

 

Newidiadau i'r polisi hwn

Mae diogelwch data yn bwysig i ni a byddwn yn adolygu'r polisi hwn yn rheolaidd.

Efallai y byddwn yn newid y polisi hwn o bryd i'w gilydd trwy ddiweddaru'r dudalen hon i adlewyrchu newidiadau yn y gyfraith a / neu ein harferion preifatrwydd.

Byddwn yn diweddaru'r dyddiad ar frig y polisi pan fydd hyn yn digwydd. Rydym yn eich annog i wirio'r polisi hwn ar gyfer newidiadau pan fyddwch yn edrych eto ar ein gwefan a chyn i chi roi gwybodaeth bersonol inni. Os nad ydych yn cytuno i unrhyw newidiadau a wnawn, peidiwch â pharhau i ddefnyddio ein gwasanaethau.

 

Cysylltwch â ni am breifatrwydd

Anfonwch yr holl sylwadau, ymholiadau neu geisiadau mewn perthynas â'r Polisi Preifatrwydd hwn a / neu'r ffordd rydym yn rheoli eich gwybodaeth bersonol yma.

Animeiddiad arno